Japanese ceramics and artisan made housewares

Fueki Ryuko Exhibition

An exhibition of crafts by artisans based in Aichi Prefecture.


Participating Artists / Craftsmen
Takehito Ichikawa・Yukie Ishihara・Yasuko Ozeki・Iwata Sanbou・Fumihiro Tamura・Chiba Metal Works・Takuya Niwa・Noriko Matsumoto・ Noyori Owaributsugu・Masami Mizuno・Kayo Miyashita・Yuka Wakamatsu