Japanese ceramics and artisan made housewares

Scenes with Coffee Exhibition

Artists & Makers

・Fuukidou・Takeshi Omura・Chiba METAL Works & Design・Kanehen・Tatsuya Aida・RITOGLASS・paisano・Airi Kagamihara・Miyuki Koizumi・Tatsuya Hattori・Kazunaga Ota・Rimpei Watanabe・Rentaro Arakawa・Gaku Nakazawa・Tadami Iwamoto・Kayo Miyashita・Noriko Matsumoto